Huishoudelijk reglement vzw JVGH

Onze jeugdvoetbalvereniging telt ondertussen meer dan 200 leden. Tel daarbij de trainers, de jeugdwerking en de bestuursleden, de ouders, grootouders, andere familieleden en de andere toeschouwers en dan merk je dat onze jeugdvoetbalvereniging dus elke week heel wat mensen bij elkaar brengt. Om dit ordelijk te laten verlopen zijn dus zeker een aantal praktische afspraken nodig. 

De belangrijkste afspraken worden samengebracht in het “huishoudelijk reglement”. 

Het Huishoudelijk Reglement van de vzw JVGH bestaat uit verschillende documenten die de taken, rechten en plichten van de verschillende groepen (spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, bestuur) omschrijven. Het Huishoudelijk Reglement wordt gemaakt en kan ten allen tijde gewijzigd worden door het jeugdbestuur van JVGH vzw.

Het niet naleven van de afspraken in het Huishoudelijk Reglement kan in sommige gevallen leiden tot sancties. Het is uiteraard de bedoeling dit te vermijden en we rekenen dan ook op ieders inspanning om het Huishoudelijk Reglement zoveel mogelijk na te leven. 

Inhoud van het huishoudelijk reglement

 • Visie op jeugdvoetbal JVGH vzw
 • De speler: praktische afspraken voor training en wedstrijden
 • De trainer: praktische afspraken voor training en wedstrijden
 • De afgevaardigde: praktische afspraken voor training en wedstrijden
 • Wat te doen bij lichamelijk letsel
 • Praktische afspraken ivm lidmaatschap van de club
 • Organogram en gegevens van bestuur en jeugdwerking
 • Gegevens van trainers en coördinatoren

Visie op jeugdvoetbal JVGH vzw

JVGH vzw is ontstaan uit de samenwerking tussen K. Herk De stad, SC Donk en BS Sport. Alle jeugdspelers van deze drie “hoofdverenigingen” voetballen samen onder de noemer Jeugd Voetbal Groot Herk vzw.

JVGH vzw heeft in eerste instantie een dubbele “missie”:

 • Jongeren de mogelijkheid geven om op een gezonde en plezierige manier aan sport te doen in, of in de nabijheid van, de eigen gemeenschap;
 • Aan alle spelers op een aan hen aangepast niveau een degelijke voetbalopleiding te geven.

De kernwaarden van JVGH vzw zijn dan ook: Fair play, Respect, Teamspirit, Discipline & Plezier.

De bedoeling van een jeugdwerking als deze van JVGH is echter ook om spelers zodanig op te leiden dat hun talenten ontdekt, ontwikkeld en gebruikt worden. Op die manier kunnen spelers later ook doorgroeien naar de beloften en eerste ploeg van de hoofdverenigingen. De club zal echter ook de nodige ondersteuning geven aan “uitzonderlijke” talenten om indien gewenst hun ambities op een nog hoger niveau waar te maken. Hiervoor zal de club blijven aansturen op een positieve en constructieve samenwerking met jeugdwerkingen van clubs uit 1ste klasse.

JVGH wil echter meer zijn dan een jeugdvoetbal opleiding: we willen een hechte club zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen op elkaar kan rekenen en zich voor elkaar inzet, op en naast het veld. We moedigen onze jeugdspelers en hun familie & vrienden dan ook aan om zich in te zetten als supporter van de andere teams en van de eerste elftallen, als scheidsrechter, jeugdtrainer of als afgevaardigde, bestuurslid, medewerker of vrijwilliger.

Het is de taak van het bestuur om deze visie te bewaken en ieder lid, medewerker en betrokkene te stimuleren en te ondersteunen bij het naleven en implementeren van deze visie.

 Ontwikkelingsfasen in de jeugdopleiding

 De jeugdopleiding bestaat uit verschillende fasen waarin andere aandachtspunten belangrijk zijn. In grote lijnen onderscheiden we drie fasen:

 • Van duiveltje tot pre-minimiem (U6 - U11): hier leggen we de basis, werken op balgevoel en basistechniek en focussen op het spel “in balbezit”. Individuele acties worden nog aangemoedigd zodat spelers optimaal hun talent en techniek blijven ontwikkelen.
 • Van pre-miniem tot scholier (U13 - U15): hier leggen we de nadruk op spelsystemen en het spel “leren lezen” en oplossingen vinden voor verschillende situaties (spelvormen). In deze fase wordt het samenspel en de teamprestaties belangrijker: individuele acties kunnen nog, maar combineren geniet de voorkeur.
 • Van scholier tot en met UEFA (U17 – U 21): hier wordt wedstrijdgerichter en prestatiegerichter gewerkt. Zowel de individuele prestatie als de teamprestatie blijven belangrijk.

Deze visie wordt verder in detail uitgewerkt in jaarplannen, maandplannen en doelstellingen voor trainer en speler. Elke speler wordt jaarlijks tweemaal objectief geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kan de opleiding worden bijgestuurd.

In de visie van de club moet elke speler op het hoogst mogelijke niveau spelen: in functie daarvan zullen wij ook “doorschuivingen” naar hogere leeftijdscategorieën of van gewestelijke naar provinciale teams voorstellen wanneer uit de evaluatie blijkt dat de speler daar klaar voor is. Het spreekt voor zich dat zowel speler als ouder hiermee akkoord moeten gaan. Wanneer een speler op basis van de objectieve evaluatie (of opeenvolgende evaluaties) boven zijn niveau blijkt te spelen dan kan een “terugschuiving” naar een lagere categorie worden voorgesteld. Hiertegen kan een speler of ouder zich niet verzetten. Het door- en terugschuiven zal echter steeds gebeuren met maximale aandacht voor zowel de sportieve- als menselijke aspecten en zal op een redelijke manier worden gecommuniceerd en onderbouwd. 

Positieve waarden in de jeugdsport

Binnen JVGH houden we er aan aandacht te schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen bij ons evenzeer kansen krijgen om aan sport te doen en zullen gelijkaardige begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroeg mature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras, godsdienst of cultuur. Van iedere speler of ouder wordt wel verwacht dat zij zich op gelijke wijze houden aan het Huishoudelijk Reglement.

 De speler: praktische afspraken voor training en wedstrijden

 • Beleefd, correct en sportief gedrag op en naast het veld is een absolute vereiste, en dit tegenover trainers, begeleiders, afgevaardigden, medespelers en tegenstanders, supporters, ouders en scheidsrechter;
 • Elke speler vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een waardige wijze, zowel op en naast het veld, maar ook op sociale media (facebook, twitter,…);
 • Dit laten we onder andere zien op de volgende manieren: 
  • De vertegenwoordigers van de club (trainer, afgevaardigde, bestuur) een hand geven bij aankomst en/of vertrek (training en wedstrijd);
  • De trainer en afgevaardigden een hand geven en rustig plaatsnemen in de dug-out bij wissels (tenzij de trainer anders beslist);
  • Luisteren en de richtlijnen volgen van de trainer, afgevaardigden of medewerkers (zowel op als naast het veld) 
  • Durf een eigen mening hebben maar uit dit steeds op een correcte en beleefde manier
  • Spelers roken niet en drinken geen alcohol voor, na of tijdens de training of wedstrijd en wanneer zij in clubuitrusting (uitgangstraining) herkenbaar zijn als clublid
 • Kleding en uiterlijk zijn steeds verzorgd;
 • Het trainings- en wedstrijdmateriaal, de infrastructuur (kleedkamers, kantine,…) worden met respect behandeld alsof het uw eigen materiaal of huis is.

Stiptheid

 • Wees steeds stipt aanwezig op training en wedstrijd:
  • 15 minuten voor aanvang van de training
  • 1 uur voor aanvang van een thuiswedstrijd (behalve wanneer anders bepaald door de trainer)
  • 5 minuten voor het afgesproken tijdstip voor vertrek naar een uitwedstrijd
 • Verwittig steeds tijdig de trainer in geval van afwezigheid of vertraging, zowel bij wedstrijden als bij trainingen
 • Voetbal is een ploegsport: afmelden voor een wedstrijd kan slechts met een geldige reden en dient tijdig te gebeuren zodat de trainer de kans krijgt om met een volwaardige ploeg naar een wedstrijd te gaan
 • Iedereen wacht rustig in de kleedkamer tot de trainer hen ophaalt, tenzij de trainer dit anders bepaalt. Na de training of wedstrijd gaan we ook in groep terug naar de kleedkamers;
 • Niemand verlaat de wedstrijd of training zonder de toelating van de trainer.

Uitrusting

 • Men traint en speelt steeds in een sportuitrusting en met aangepast schoeisel;
  • Bij regenweer zorgt de speler voor aangepaste regenkledij;
  • Bij koud weer (temperaturen lager dan 10°) draagt de speler extra (thermisch) ondergoed of onderkledij en trainen we in lange broek
 • De uitrusting en in het bijzonder de schoenen zijn steeds proper bij aankomst op de training of wedstrijd 
 • De wedstrijduitrusting is eigendom van de speler en wordt na de wedstrijd mee naar huis genomen en gewassen voor de volgende wedstrijd;
 • Op wedstrijddagen komen de spelers in propere uitgangstraining naar de wedstrijd;
 • Iedere speler brengt zijn eigen bal mee naar training en wedstrijd;
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden;
 • Uit veiligheidsoverwegingen is het dragen van sierraden (ringen, oorbellen, piercings, horloge, kettingen etc.) tijdens wedstrijden en trainingen verboden;

 Kleedkamers - Velden – Infrastructuur

 • We houden onze infrastructuur (kantine, kleedkamers, velden, omgeving) zo proper mogelijk;
 • Schoenen en ander materiaal dat zeer vuil is wordt buiten afgespoeld of afgeklopt op de daarvoor voorziene plaatsen. Het is niet toegestaan om schoenen of zeer vuil materiaal af te spoelen onder de douche
 • Iedere speler neemt na de training of wedstrijd een douche in de hem toegewezen kleedkamer;
 • In de kleedkamer en in de douche draagt de speler om veiligheids- en hygiënische redenen steeds 
 • De kleedkamer wordt nadien proper achtergelaten: afval wordt opgeruimd, de douches worden uitgekeerd en gedweild. De trainer zal hiervoor na elke training of wedstrijd 2 verantwoordelijken 
 • De club zorgt ervoor dat de kleedkamers (en de rest van de infrastructuur) regelmatig gepoetst en onderhouden wordt zodat een optimale hygiëne verzekerd is;
 • In de kleedkamers, in de andere gebouwen en op het veld geldt een absoluut rook- en eetverbod.
 • Enkel spelers, trainers, afgevaardigden en vertegenwoordigers van het bestuur zijn toegelaten in de kleedkamers. Ook ouders van spelers tot U7 mogen in de kleedkamers om de spelertjes te helpen bij het wassen en omkleden.

 Verplaatsingen: regeling vervoer

 • Bij uitwedstrijden van jeugdploegen vertrekken spelers, trainers en afgevaardigden in principe samen met de ouders van op de parking aan de voetbalvelden van JVGH;
 • De chauffeurs en begeleiders houden rekening met de geldende Belgische wetgeving met betrekking van vervoer van personen/kinderen in de auto. Dit houdt onder andere in dat:
  • Er mogen nooit meer kinderen in de wagen vervoerd worden dan er effectief zitplaatsen zijn;
  • Gordel dragen is verplicht;
  • Kinderen kleiner dan 1m35 moeten in een aangepast beveiligingssysteem voor kinderen vervoerd worden. (uitzonderingen: 1) als er achterin al twee beveiligingssystemen in gebruik zijn en daardoor een derde systeem niet kan worden geïnstalleerd of gebruikt, dan mag een kind van 3 jaar of ouder met (enkel) veiligheidsgordel worden vervoerd. 2) incidenteel vervoer over een korte afstand door kinderen die niet door ouders worden vervoerd mag voor kinderen ouder dan 3 jaar ook zonder kinderbeveiligingssysteem, mits dragen van de veiligheidsgordel)

 

 De trainer: praktische afspraken voor training en wedstrijden

 • Beleefd, correct en sportief gedrag op en naast het veld is een absolute vereiste, en dit tegenover spelers, begeleiders, medespelers en tegenstanders, supporters, ouders en scheidsrechter;
 • Elke trainer vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een waardige wijze, zowel op en naast het veld, maar ook op sociale media (facebook, twitter,…);
 • Kleding en uiterlijk zijn steeds verzorgd;
 • Het trainings- en wedstrijdmateriaal, de infrastructuur (kleedkamers, kantine,…) worden met respect behandeld alsof het uw eigen materiaal of huis is.
 • Wees steeds stipt aanwezig op training en wedstrijd:
 • Minimum 15 minuten voor aanvang van de training en tijdig zodat het veld en het 
 • Minimum 1 uur voor aanvang van een thuiswedstrijd (behalve wanneer anders bepaald 
 • Minimum 5 minuten voor het afgesproken tijdstip voor vertrek naar een uitwedstrijd
 • Verwittig steeds tijdig de spelers, ouders & coördinator ingeval van afwezigheid of andere wijziging, zowel bij wedstrijden als trainingen; Vraag hierbij bevestiging van ontvangst zodat spelers & ouders zich niet nodeloos verplaatsen;
 • Een wedstrijd of training afzeggen gebeurd enkel NA overleg met de coördinator en enkel als er geen enkel ander alternatief kan gevonden worden;
 • De trainer ziet nauwgezet toe op de stiptheid van de spelers en zorgt voor de nodige orde en discipline op en naast het veld.
 • De trainer zorgt ervoor dat trainingsmateriaal klaarstaat alvorens de training normaal aanvangt
 • Men traint en speelt steeds in een (propere) sportuitrusting en met aangepast schoeisel;
 • De trainer ziet toe op de orde en netheid van de spelers en hun uitrusting, zowel op training als op 

 

Kleedkamers - Velden – Infrastructuur

 • We houden onze infrastructuur (kantine, kleedkamers, velden, omgeving) zo proper mogelijk;
 • De trainer ziet toe op de naleving van de regels mbt kleedkamers – velden – infrastructuur (zie reglement voor De Speler);
 • De trainer duidt voor elke training of wedstrijd 2 verantwoordelijken aan om de kleedkamer op te ruimen, uit te keren en indien nodig te dweilen;
 • De trainer zorgt ervoor dat de kleedkamer afgesloten wordt tijdens de training, wedstrijd en na afloop van de training en wedstrijd.
 • De trainer bereidt zijn trainingen degelijk voor en bezorgt indien gevraagd deze voorbereiding aan 
 • De trainer houdt hierbij rekening met de visie, het opleidingsplan, het jaarplan en het maandplan zoals overeengekomen met het bestuur en de coördinator;
 • De trainer benadert de wedstrijd als een gelegenheid om de tijdens de trainingen aangeleerde technieken en tactieken in de praktijk om te zetten: een goed resultaat is een “bonus” maar de uitslag (winst of verlies) is ondergeschikt aan de opleiding en de evaluatie;
 • De trainer stelt alle spelers die fit zijn, inzet getoond hebben tijdens de trainingen en geen sancties hebben gekregen, in de mate van het mogelijk op tijdens de wedstrijden;
 • In principe speelt elke speler, tot U11, minimum een halve wedstrijd; vanaf U13 – U15 geldt dit als “sterke aanbeveling” en dient een afwijking gemotiveerd te worden; vanaf U17 beslist de trainer autonoom en vrij over de opstelling en de speelduur van elke speler;
 • De trainer maakt na afloop van de wedstrijd een wedstrijdverslag en bezorgt wanneer gevraagd aan de coördinator 
 • Wanneer de trainer door omstandigheden niet beschikt over voldoende spelers meldt hij dit tijdig aan de coördinator zodat hiervoor oplossingen kunnen gezocht worden;
 • Wanneer de coördinator door omstandigheden verzoekt om spelers door te sturen naar andere ploegen, zoekt de trainer mee naar de beste oplossing (kwaliteit, positie, beschikbaarheid);
 • De trainer evalueert elke speler minimum tweemaal per jaar en bespreekt deze evaluatie (na overleg en/of samen met de coördinator) met de speler en de ouder(s);
 • De trainer houdt zich, op redelijke wijze, beschikbaar om aan de speler en ouders zijn beslissingen inzake opstelling, speeltijd, tactiek, kritiek of sancties te duiden, al dan niet hierin bijgestaan door de coördinator 

De afgevaardigde: praktische afspraken voor training en wedstrijden

Taken van de afgevaardigde

 • De afgevaardigde is een bijkomend aanspreekpunt voor de spelers en ouders voor praktische zaken
 • De afgevaardigde helpt de club (bestuur, werking, trainer) om de communicatie met de spelers en ouders zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij of zij brengt dan ook verslag uit indien er opmerkingen zijn of zaken onregelmatig zouden verlopen;
 • Specifieke taken tijdens de training kunnen zijn (in overleg met de trainer):
  • Helpen met klaarzetten en/of opruimen van het oefenveld;
  • Helpen met toezicht op de spelersgroep voor en na de training (oa in de kleedkamers);
  • Helpen met aan- en uitkleden, veters strikken,… (kleinere spelers)
 • Specifieke taken tijdens thuiswedstrijden:
  • Toezicht binnen de neutrale zone
  • Verzorging van de gekwetste spelers (EHBO-tas en waterzak)
  • Wedstrijdballen voorzien en klaar houden
  • Trainer bijstaan (opvolgen wissels, eventueel wedstrijdverslag aanvullen,…)
  • Scheidsrechter begeleiden tijdens rust (drankje aanbieden)
  • Rondhalen van de inkomgelden (bezoekers)
  • Toezicht op de spelers in de kleedkamer.
  • Nazicht opruimen/poetsen kleedkamer van eigen kleedkamer & kleedkamer tegenstander. (eventuele schade aan kleedkamer door scheidsrechter laten noteren op wedstrijdformulier!)
  • Drank voor spelers (eigen & bezoekers) regelen in de kantine
  • Drankje voor scheidsrechter (gastheer zijn voor scheidsrechter)
  • Scheidsrechters blad nakijken, ondertekenen, duplicaat bezorgen aan tegenstrever
  • Identiteitskaarten terugbezorgen
  • Indien nodig ongevallenformulieren bezorgen aan spelers/ouders (eventueel met woordje uitleg)
  • Opvang van de scheidsrechter (drankje aanbieden, vergoeding uitbetalen, begeleiden naar 
  • Opmaak van het wedstrijdformulier: ophalen identiteitskaarten spelers, zelf invullen van de gegevens van de eigen ploeg, zorgen dat afgevaardigde van de uitploeg dit formulier ook invult
  • Opvang van de bezoekende ploeg: kleedkamer aanwijzen, veld aanwijzen, afgevaardigde opvangen (drankje, wedstrijdformulier invullen), afgevaardigde vragen dat zij de kleedkamer uitkeren en ordelijk achterlaten
  • Tijdens de wedstrijd:
   • Toezicht binnen de neutrale zone
   • Verzorging van de gekwetste spelers (EHBO-tas en waterzak)
   • Wedstrijdballen voorzien en klaar houden
   • Trainer bijstaan (opvolgen wissels, eventueel wedstrijdverslag aanvullen,…)
  • Na de wedstrijd
   • Toezicht op de spelers in de kleedkamer.
   • Nazicht opruimen/poetsen kleedkamer van eigen kleedkamer 
   • Nazien dat er drank is voorzien voor spelers 
   • Scheidsrechters blad nakijken, ondertekenen
   • Identiteitskaarten terugbezorgen
   • Indien nodig ongevallenformulieren bezorgen aan spelers/ouders (eventueel met woordje uitleg)
 • Specifieke taken tijdens uitwedstrijden:
  • Toezicht binnen de neutrale zone
  • Verzorging van de gekwetste spelers (EHBO-tas en waterzak)
  • Wedstrijdballen voorzien en klaar houden
  • Trainer bijstaan (opvolgen wissels, eventueel wedstrijdverslag aanvullen,…)
  • Toezicht op de spelers in de kleedkamer.
  • Nazicht opruimen/poetsen kleedkamer van eigen kleedkamer 
  • Nazien dat er drank is voorzien voor spelers 
  • Scheidsrechters blad nakijken, ondertekenen
  • Identiteitskaarten terugbezorgen
  • Indien nodig ongevallenformulieren bezorgen aan spelers/ouders (eventueel met woordje uitleg)
  • Tijdig verzamelen op de afgesproken plaats (liefst iets vroeger aanwezig zijn)
  • Eventueel extra ballen, reservetruitjes en verzorgingsmateriaal meenemen (EHBO tas, waterzak, eventueel deken/…)
  • Wedstrijdformulier invullen
  • Tijdens de wedstrijd:
 • De afgevaardigde verzorgt mee de communicatie rond de clubactiviteiten (verdelen van de uitnodigingen, opvolgen van de inschrijvingen, aanspreken van spelers & ouders) en stimuleert spelers en ouders om deel te nemen aan deze activiteiten
 • De afgevaardigde mag uiteraard ook als vrijwilliger helpen bij de activiteiten
 • De afgevaardigde neemt deel aan de tweemaandelijkse vergadering voor de afgevaardigden 

Afgevaardigden krijgen van de club

 • Een drietal informatieve/educatieve sessies (vb. EHBO bij sportongevallen, inleiding/toelichting tot het voetbalreglement, …)
 • Een activiteit met bestuur, medewerkers, trainers & afgevaardigden (vb. wedstrijd uit 1ste
 • Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van JVGH voor afgevaardigde & partner
 • De afgevaardigden betalen geen inkom (ook niet op verplaatsing)
 • De afgevaardigden kunnen een coachjas van de club bekomen
 • Beleefd, correct en sportief gedrag op en naast het veld is een absolute vereiste, en dit tegenover spelers, trainers, begeleiders, medespelers en tegenstanders, supporters, ouders en scheidsrechter;
 • Elke afgevaardigde vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een waardige wijze, zowel op en naast het veld, maar ook op sociale media (facebook, twitter,…);
 • Kleding en uiterlijk zijn steeds verzorgd;
 • Het trainings- en wedstrijdmateriaal, de infrastructuur (kleedkamers, kantine,…) worden met respect behandeld alsof het uw eigen materiaal of huis is.

Rol van de ouders

 • Ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Wees u ervan bewust dat uw gedrag en houding tov de club, trainer, medewerkers, ploeg, tegenstander, scheidsrechter in belangrijke mate het gedrag en de houding van uw kind tov deze partijen en personen zal beïnvloeden.
 • Uw zoon/dochter is lid van JVGH en heeft geaccepteerd het Huishoudelijk Reglement van JVGH vzw te volgen. Onaangepast gedrag van uw zoon/dochter kan tot een sanctie leiden. Maar ook onaangepast gedrag van de ouder(s) zou tot sancties voor uw zoon/dochter kunnen leiden.
 • JVGH biedt een jeugdopleiding:
  • dit kan gepaard gaan met opbouwende kritiek op ogenblikken dat het minder goed gaat op technisch/tactisch/conditioneel/motivationeel vlak. Hebt u hier opmerkingen of bedenkingen bij: bespreek dit zo snel mogelijk met de verantwoordelijken (trainer & 
  • het wedstrijdresultaat is ondergeschikt aan de opleiding: voor de club en de trainer is een wedstrijd een praktijktest voor de aangeleerde techniek/tactiek/…. Winnen is een bonus maar geen doel op zich!
 • Moedig uw kind zoveel mogelijk aan in positieve zin zonder de coachingrol van de trainer over te nemen: positieve aanmoediging mag, (tactische) richtlijnen geven tijdens de wedstrijd is echter niet 
 • Voetbal is een ploegsport: ook spelers die (tijdelijk) minder goed presteren zullen tijdens de wedstrijd worden opgesteld. Ook zij verdienen uw positieve aanmoediging. 
 • Ook als ouder bent u een uithangbord van onze club: we verwachten dan ook een rustig & respectvol gedrag tov spelers, trainers & scheidsrechter tijdens trainingen en wedstrijden
 • Tweemaal per jaar wordt uw kind geëvalueerd en wordt deze evaluatie met u besproken. Trainers en coördinatoren staan tot uw beschikking mocht u toch tussentijds de opleiding/situatie van uw kind willen bespreken. Het is echter niet de bedoeling dat de trainer/coördinator elke week zijn keuzes (selectie/niet-selectie, opstelling, wissels, speeltijd) in detail toelicht en verklaart.
 • Alle opbouwende kritiek op de sportieve en extra-sportieve werking van de club wordt in dank aanvaardt. Op die manier kunnen wij de werking van de club alleen maar verbeteren en wij zullen dan ook maximaal met deze opmerkingen of ideeën rekening houden. Let er wel op dat deze kritiek steeds op de juiste manier en aan de juiste personen wordt gegeven.
 • Wij nodigen alle ouders graag uit om aan de activiteiten deel te nemen: deze bevorderen de ploeggeest en ondersteunen de werking en verdere uitbouw van onze club.
 • Wij nodigen alle ouders ook graag uit om zich als vrijwilliger te melden: een club als JVGH draaiende houden vraagt enorm veel inspanning en de takenlijst is langer dan je zou denken. Alle beetjes helpen en vele handen maken licht werk.

Wat te doen bij lichamelijk letsel?

Wanneer moet ik een aangifte doen?

De verzekering van de KBVB komt tussen bij letsels die zich voordoen tijdens de wedstrijden en trainingen. De verzekering voorziet een gedeeltelijke tussenkomst bij medische, farmaceutische, ziekenhuis-, kine- en fysiotherapiekosten die niet vergoed worden door het ziekenfonds. Hierbij moet je ook een dossierkost van ongeveer 10 € laten vallen. De tussenkomst bij kleinere ongevallen (vb. 1 doktersbezoek) is dus beperkt.

Hoe doe ik een aangifte?

Stap 1: Ophalen van het aangifte-formulier. Dit kan je onmiddellijk doen in de kantine of bij onze jeugdsecretaris Giovani De Koninck , via gsm  of via e-mail mailto:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. ofwel klikken op deze link. Het is aangewezen dat je dit formulier bij je hebt bij je eerste doktersbezoek.

Stap 2: Invullen aangifte-formulier en bezorgen aan JVGH. De behandelende geneesheer vult één zijde van het formulier (getiteld “Medisch getuigschrift”) zo volledig mogelijk in. Let er op dat de aard van het letsel goed omschreven is. Een verklaring wijzend op ziekte of ontsteking (vb. tendinitis) wordt door de KBVB niet gezien als een ongeval. Hiervoor is er geen tussenkomst. Bij twijfel, bespreek dit op dat moment met de geneesheer. Het aantal behandelingen van de kinesist wordt ook aangegeven bij de aangifte. Indien in een later stadium toch meer behandelingen nodig zijn, moet dit vooraf via mail aan onze jeugdsecretaris gemeld worden. Zo niet komt de verzekering niet tussen voor deze behandelingen. De andere zijde van het formulier (getiteld “Aangifte van een ongeval”) vul je zelf zo volledig mogelijk in. Hierop kleef je ook een ziekenfondsvignet. Ook vul je onderaan dit formulier de contactgegevens aan om een vlotte afhandeling van het ongeval te verzekeren. Het ingevulde formulier geef je binnen de 7 dagen aan één van onze bestuursleden. Voor de zekerheid kan je nog een mailtje sturen naar mailto:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Stap 3: Bezorgen van betalingsbewijzen medische onkosten Al de betalingsbewijzen van medische kosten hou je zorgvuldig bij en breng je binnen bij het ziekenfonds. Het ziekenfonds bezorgt je een nota van terugbetaling. Het is deze nota die je terugbezorgt aan JVGH. Ook de betalingsbewijzen van geneesmiddelen hou je bij en bezorg je aan JVGH. Je geeft dit af aan één van onze bestuursleden. Ook hier kan je een mailtje sturen naar mailto:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Stap 4: De genezingverklaring Een belangrijke stap is de genezingverklaring. De verzekering komt niet tussen bij een later ongeval indien de genezingverklaring van het vorige ongeval niet in orde is. De genezingverklaring gebeurt door een geneesheer op het ontvangstbewijs van het ongeval. 

Dit formulier wordt je een paar weken na de oorspronkelijke aangifte door onze jeugdsecretaris bezorgd. Je bezorgt de ingevulde genezingverklaring terug aan JVGH. Vaak gebeurt dit gelijktijdig met het bezorgen van de betalingsbewijzen van de medische onkosten.

Stap 5: De betaling Onze jeugdsecretaris stort het terugbetaalde bedrag op het rekeningnummer, aangegeven op dit formulier.

 

Sancties

Op het niet naleven van het huishoudelijk reglement en/of de afspraken gemaakte met en door de trainers, afgevaardigden of bestuur kunnen sancties staan. Het dient opgemerkt dat spelers ook kunnen gesanctioneerd worden voor onaanvaardbare en/of herhaaldelijke inbreuken tegen het huishoudelijk reglement en/of gemaakte afspraken door hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers. De sancties worden uitgevaardigd door de trainers, de coördinatoren of het bestuur. De speler (en zijn ouders) kunnen indien zij niet akkoord zijn verhaal halen bij de coördinatoren (ingeval de sanctie gegeven werd door de trainer) of bij het bestuur (voor sancties gegeven door de coördinatoren of het bestuur zelf). De finale beslissing ligt echter bij het bestuur.

 • de speler ter verantwoording roepen;
 • de speler uitsluiten van bepaalde oefeningen, trainingsonderdeel of één training;
 • de speler vervangen, opstellen als wisselspeler (beginnen op de bank) of niet opstellen gedurende 

De trainer meldt elke sanctie door hem gegeven ook aan de jeugdcoördinator en de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de speler.

 • alle sancties opleggen die ook de trainer kan opleggen;
 • de speler uitsluiten van bepaalde oefeningen, trainingsonderdeel of trainingen met een maximum duur van 4 (vier) trainingen;
 • de speler vervangen, opstellen als wisselspeler (beginnen op de bank) of niet opstellen gedurende maximum 4 (vier) wedstrijden;

De coördinator meldt elke sanctie door hem gegeven ook aan de trainer, het jeugdbestuur en de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de speler.

 • alle sancties opleggen die ook de coördinator kan opleggen;
 • de speler uitsluiten van bepaalde oefeningen, trainingsonderdeel of trainingen of wedstrijden zonder beperking in duur;
 • de speler definitief uitsluiten (schrappen als lid van de club). Het bestuur zal autonoom beslissen of ze de speler de vrijheid geeft om voor het lopende seizoen aan te sluiten bij een andere club;

Het bestuur meldt elke sanctie door hen gegeven ook aan de trainer, de coördinator en de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de speler.

 • Aangezien sancties enkel als doel hebben de motivatie en/of houding van de speler te verbeteren kunnen ook specifieke alternatieve sancties worden voorgesteld zoals: een wedstrijd arbitreren van de jeugd (onderbouw) (bvb bij onaangepast gedrag tegen de scheidsrechter), een opruim/poetsopdracht (bvb bij het (bewust) beschadigen of bevuilen van de infrastructuur), …

Praktische afspraken ivm lidmaatschap van de club

 • Inschrijvingen voor het komende seizoen worden in principe afgesloten op 10 mei (voorafgaand aan het volgende seizoen)
  • Op 15 mei moet de club immers doorgeven aan de KBVB hoeveel spelers in hoeveel ploegen 
 • Iedereen moet zich elk jaar opnieuw inschrijven
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het lidgeld
  • Betaling gebeurt bij voorkeur contant op de inschrijvingsdagen ( in april en/of mei) of anders via overschrijving voor 1 augustus
  • Wanneer het lidgeld niet is betaald op 1 augustus zal de speler niet mogen deelnemen aan de trainingen en wedstrijden
 • De club is bereid om aangepaste betalingsschema’s overeen te komen indien gewenst. Neem hiervoor contact op met de secretaris of penningmeester. Deze info wordt in de grootst mogelijke confidentialiteit behandeld.